Browsing:

Tag: ตกแต่งภายใน

การตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยและประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ

ตกแต่งภายใน

เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆ แล้วมนุษย์รู้จักศิลปะในด้านการตกแต่งภายในมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่ามนุษย์ได้นำเอาวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายๆ รอบตัวหรือจากการล่า เช่น ใบไม้ เปลือกไม้ หนังสัตว์ มาห่อหุ้มร่างกาย เพื่อทำให้เกิดความอบอุ่น ป้องกันความร้อนจากแสงแดดและปกป้องส่วนต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนั้นยังเพื่อความสวยงามด้วยส่วนการตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยเราพบหลักฐานได้ในถ้ำ ซึ่งมนุษย์ในยุคแรกนั้นได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างวิจิตรพิสดารบนผนังถ้ำ เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคหินใหม่ ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นบวกกับการทำมาหากินที่ไม่เพียงพอ จึงต้องออกจากถ้ำ ตรงนี้เองที่ทำให้มนุษย์เริ่มสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ เริ่มจากการเลือกหาทำเลต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำมาหากิน เกิดวิวัฒนาการทางด้านสถาปัตยกรรมขึ้นเรื่อยๆ ในสมัยนี้มนุษย์ได้เริ่มรู้จักความสวยงามแล้ว ได้เห็นจากการแต่งกาย การตกแต่งประดับประดาที่อยู่อาศัย รวมถึงเครื่องมือประกอบอาชีพต่างๆ ในสมัยนี้เองที่มนุษย์เริ่มรู้จักสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ในยุคประวัติศาสตร์ ศิลปะการตกแต่งนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ในสมัยนั้นแรกเริ่มเห็นได้ชัดก็คือด้านศาสนาและสถาบันกษัตริย์ ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในยุคแรกเริ่มนี้จะเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม กระเบื้องสี กระจกสีถ่ายทอดถึงเรื่องราวของเทพเจ้าองค์ต่างๆ และพิธีกรรมทางศาสนาด้วย จนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบัน ที่เราอาศัยอยู่ ศิลปะการตกแต่งหรือการตกแต่งภายในได้เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนๆ เพราะมนุษย์ให้ความสำคัญกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น สถาปัตยกรรมในสมัยปัจจุบันเน้นความเรียบง่ายสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิต มีการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อออกแบบตกแต่งภายในที่อยู่อาศัย Read more…