บริษัทก่อสร้าง มีหน้าที่การทำงานของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไร

บริษัทก่อสร้าง

การบริการของบริษัทก่อสร้าง เป็นบริษัทรับสร้างบ้านและรับเหมาก่อสร้างซึ่งแต่ละบริษัทจะมีความสามารถในการสนองตอบความต้องการผู้ใช้บริการไม่เหมือนกัน หากเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ก็จะได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร เนื่องจากบริษัทนั้น ๆ รวมไปด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน หน้าที่การทำงานของคนที่มีส่วนในการก่อสร้างนั้น จะมาพูดถึงในบทความนี้ว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่อะไรบ้าง 

หน้าที่การทำงานก่อสร้างของ บริษัทก่อสร้าง ที่น่าเชื่อถือ 

ปกติแล้วคนที่ทำหน้าที่ก่อสร้างหรือฝ่ายงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างซึ่งทำงานภายใน บริษัทก่อสร้าง จะมีอยู่ 3 กลุ่มหลัก ๆ มีการประสานงานในแต่ละกลุ่มเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในเรื่องของหน้าที่การทำงาน ด้วยประสบการณ์หลายสิบปีทำให้ทีมงานทุกคนของแต่ละสายงานต่างก็มีความชำนาญเป็นอย่างมาก จึงทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังมีราคาที่เหมาะสมตามงบประมาณที่ผู้ใช้บริการมี ซึ่งสามารถอธิบายถึงหน้าที่การงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายของ บริษัทก่อสร้าง ที่มีความเชื่อถือ ได้แก่ 

  • ผู้รับเหมา เป็นบุคคลที่ทำงานตามสัญญาในเอกสารการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นกรอบงาน แบบฟอร์ม รายการต่าง ๆ ระยะเวลาก่อสร้าง งบประมาณ เงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กำหนดราคาเพื่อให้เจ้าของสามารถตัดสินใจว่าควรจ่ายที่ราคาใด 
  • เจ้าของ คือบุคคลที่ทำให้โครงการหรืองานก่อสร้างเกิดขึ้น รับผิดชอบในการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาและนักออกแบบ หน้าที่หลัก ได้แก่  

– รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยรวมและกำหนดเวลาของงานหลักในโครงการเมื่อแล้วเสร็จ 

– รับผิดชอบมอบหมายงานและรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับโครงการ เช่น ปริมาณน้ำมันดิบที่กลั่นต่อวัน ปริมาณลวดเหล็กที่จะผลิต  

– กำหนดโครงการที่จะเข้าร่วม ตัวอย่างคือ การทบทวนรายละเอียดของงานอย่างเป็นระบบ 

  • นักออกแบบ คือวิศวกรและสถาปนิกที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซึ่งมีหน้าที่ตีความข้อกำหนดของเจ้าของให้เหมาะสมกับรายการที่กำหนด ช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของเจ้าของ หน้าที่หลักคือ 

– ประมาณราคาก่อสร้างให้เจ้าของตัดสินใจ 

– ตรวจสอบงานตามความเหมาะสมตามแต่ล่ะช่วง 

– ตรวจสอบรายละเอียดการก่อสร้าง 

– พิจารณาคำขอใช้วัสดุของผู้รับเหมาที่แจ้งขออนุมัติมา 

– ออกแบบและคำนวณทางเลือกอื่น เช่น กำหนดเวลาก่อสร้าง กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบให้ตรงตามเวลาที่เจ้าของต้องการ และทำแบบก่อสร้างบ้านหรืออาคาร 

– เป็นที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาการก่อสร้าง 

จากบทความทำให้รู้ได้ว่า หน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานก่อนสร้างใน บริษัทก่อสร้าง มีอะไรบ้าง ซึ่งจะถูกแบ่งอย่างชัดเจนเพื่อให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพสูงและใช้เวลาไม่นานสำหรับการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด สร้างความสะดวกและความประทับใจแก่ลูกค้าทั้งหลายที่เข้าใช้บริการได้ดี 

Leave a Reply

Your email address will not be published.